CheckSpot

Software as a Service

Terms and Conditions

1. DEFINITSIOONID

 1. Checkspot (edaspidi viidatud ka kui "meie") on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud osaühing Checkspot OÜ, mille registrikood on 14265021 , registreerimise koht on Harjumaa, Tallinn, Alliksoo põik 1-1, 12616 Eesti Vabariik. 

 2. Checkspot teenused on teenused, mida Checkspot Teile osutab, kaasa arvatud Checkspot Äpi ja Checkspot platvormi kättesaadavaks tegemine ja korrashoid, Klienditugi, maksete ja suhtluse haldus Teenusepakkuja ja Kliendi vahel ja muud sarnased tugiteenused, nagu on kirjeldatud käesolevates Üldtingimustes või lisa kokkulepetes. 

 3. Checkspot Äpp on Üldtingimuste mõistes Checkspot teenuse Klientidele mõeldud rakendus, mida teenuse pakkujad kasutavad tellimuste saamiseks ja vastuvõtmiseks. ning pakutavate teenuste haldamiseks. 

 4. Klient on isik, kes kasutab 

teenuseid Checkspot mobiili rakendust kasutades, millega osutatakse teenuseid Teenusepakkuja poolt.

 1. Teenusepakkuja tähendab isikut, kes on sõlminud Kokkuleppe Checkspot Äpi kasutamiseks ja osutab pakutavaid teenuseid Checkspot Äpi vahendusel. 

 2. Teenuse osutamise koht on Teenusepakkuja reaalne teenuse osutamise koht, mis vastab registreeringule. 

 3. Teenuseosutamise kett on kui mitmed eraldiseisvad teenuse osutamise kohad kuuluvad samaaegselt ühele Teenusepakkujale, kes soovib Checkspoti broneeringu süsteemi kasutada. 

 4. Üldtingimused on käesolevas dokumendis esitatud tingimused. 

 5. Kokkulepe on mis tahes kokkulepe Teie ja Checkspot vahel Checkspot Äpi kasutamise kohta. Kokkulepe koosneb käesolevatest Üldtingimustest, lepingu lisadest, Supreme tingimustest, millele siin viidatakse või milles Teie ja Checkspot vahel tulevikus kokku lepitakse. 

 6. Litsents on Teie õigus kasutada Checkspot Äppi ja Veebilehte endale reklaami tegemise eesmärgil. 

 7. Veebileht on Checkspot veebilehekülg, mille aadress on Checkspotapp.com ning selle alamlehed. 

 8. Tasu on rahasumma, mille Teenusepakkuja peab tasuma Checkspot OÜ-le, broneeringu süsteemis broneeritud iga kliendi eest. 

 9. Checkspot teenustasu on tasu, mille Teenusepakkuja peab tasuma Checkspotile õiguse eest kasutada Checkspot Äppi. 

 10. Äpisisene makse on makse, mille Külastaja tasub Checkspot rakenduse kaudu Teenuste eest. Äpisisest makset võib teha kasutades panga- või krediitkaarti, ettevõtte, mobiilmakset või mis tahes muud elektroonilist maksemeetodit, mida Checkspot võimaldab. 

 11. Checkspot portaal (kus teenuse pakkuja saab sisse logida ja oma infot muuta) on portaal, mis sisaldab asjakohast teavet ja dokumente selle kohta, kuidas Teenusepakkuja kasutab Checkspot Äppi, sealhulgas raamatupidamisdokumente. Checkspot portaali saate siseneda aadressil http://merchants/Checkspotapp.com, sisestades kasutajanime ja salasõna. 

 12. Teenused on teenused, mida Teenusepakkuja osutab Klientidele, kelle tellimuse Teenusepakkuja on Checkspot Äpi kaudu vastu võtnud. 

 13. Supreme kaart on püsikliendiklubi äpisisene liidesprogramm, millega liitudes saavad Kliendid püsivaid allahindlusi ning Teenusepakkujad saavad püsikliente. 

 14. Abistamise kohustus on lepingupoolte vastastikune seadusest tulenev kohustus aidata identifitseerida kahju põhjustajat. 

 

2. KOKKULEPPE SÕLMIMINE

 1. Checkspot Äpi kasutamiseks peate end registreerima Checkspot portaalis, esitades registreerimisavaldusel nõutud teabe. Konto võite registreerida nii juriidilise kui ka füüsilise isikuna. Kui olete enda Checkspot konto registreerinud, annab Checkspot Teie käsutusse personaalse konto, millele pääsete ligi Teie valitud kasutajanime ja salasõna abil. Klõpsates registreerimistaotluse lõpus oleval nupul „Registreeri" (Sign up), kinnitate ja tagate järgmist: 

  1. Teil on õigus, kooskõlas kehtiva õigusega, sõlmida Kokkulepe Checkspot Äpi kasutamiseks teenustepakkumise eesmärgil käesoleva lepingu mõistes; 

  2. olete hoolikalt tutvunud, täielikult aru saanud ja nõustute täitma käesolevaid Üldtingimusi, sealhulgas kõiki nendest tingimustest tulenevalt Teile tekkivaid kohustusi; 

  3. kogu teave, mille olete Checkspotle esitanud, on täpne, õige ja täielik; 

  4. Te ei luba teistel isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle ühelegi õigustamata isikule; 

  5. Te ei kasuta Checkspot Äppi lubamatul või seadusevastasel eesmärgil ega kahjusta Checkspot Äpi korrektset toimimist; 

  6. Te ei kopeeri ega jaga Checkspot Äppi ega muud sisu ilma Checkspot eelneva kirjaliku loata; 

  7. Teie konto andmed on õiged ja uuendate mõistlikult aegsasti profiilis kajastatud teavet ; 

  8. Te toimite kooskõlas õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Te teenuseid osutate; 

  9. Te nõustute Checkspot privaatsuspoliitikaga, mis on  kättesaadavad http://Checkspotapp.com

 2. Registreerimise käigus makseandmete sisestamisel peate Te esitama enda pangandmed. Juriidilise isiku puhul peate sisestama vastava äriühingu pangaandmed. Checkspot kannab Äpisiseste maksete kaudu kliendilt laekunud tasud üle Teenuse pakkuja esitatud pangakontole. Checkspot ei vastuta ebaõigete rahaülekannete eest juhul, kui Teenuse pakkuja on esitanud valed pangaandmed. 

 3. Pärast seda, kui olete registreerimistaotluse esitanud, saate e-kirja, milles on märgitud lisatingimused, mis tuleb teenuste osutamiseks täita. Sellisteks tingimusteks võivad olla toitlustus loa esitamine, kehtiv tegevusluba, teenuse osutamise koha rahuldav seisukord, deebet- ja krediitkaardiga tasumisega võimalus ja muud tingimused, vastavalt e-kirjas kirjeldatule. Ettenähtud nõuete ja tingimuste täitmata jätmise tulemuseks võib olla Kokkuleppe ja Checkspot Äpi kasutamisõiguse lõpetamine. 

 4. Konto registreerimine juriidilise isikuna (s.o. äriühing). Teenusepakkuja loetakse juriidiliseks isikuks, kui makse andmetes (mis on nähtavad Checkspot Teenuse pakkuja portaalis) on Tasude maksjaks ja klientide saajaks on märgitud juriidiline isik. Sellisel juhul loetakse märgitud juriidiline isik Teenustepakkujaks ning käesolevate Üldtingimuste ja mis tahes järgmiste kokkulepete pooleks. Ainult registreerimisprotsessi käigus märgitud füüsiline isik võib teenuseid osutada. Füüsiline isik võib Tteenusepakkuja kontot kasutada ainult juhul, kui ta on lugenud ja on nõus järgima käesolevaid Üldtingimusi ja mis tahes täiendavaid dokumente, mis moodustavad osa Kokkuleppest. CHECKSPOT KONTO MAKSE ANDMETES NÄIDATUD JURIIDILINE ISIK JA FAKTILISELT TEENUSEID OSUTAV FÜÜSILINE ISIK VASTUTAVAD SOLIDAARSELT MIS TAHES KOKKULEPPE RIKKUMISE EEST. 

 5. Konto registreerimine Teenusepakkumisese ketti haldava äriühinguna. Sõlmides Checkspotga eraldi kokkuleppe, võib Teenuse ketti haldav äriühing registreerida oma töötajate ja/või teenuseosutajate kontod. Sellisel juhul peab Ketti haldav äriühing tagama, et tema töötajad ja/või teenuseosutajad järgivad Üldtingimusi ja Kokkuleppeid. Teenuseketti haldav äriühing ja tema töötajad ja/või teenuseosutajad vastutavad solidaarselt Üldtingimuste ja Kokkulepete tingimuste rikkumise eest. 

 

3. ÕIGUS CHECKSPOT ÄPI JA VEEBISAIDI KASUTAMISEKS

 1. Checkspot Äpp. Checkspot Äpp võimaldab Teenuse pakkujal saada teenuste tellimusi äpi Klientidelt. 

 2. (saab kasutada kõigis esindustes, mis kuuluvad sama isiku alla) Litsents Checkspot Äpi ja Checkspot Teenuse pakkuja portaal kasutamiseks. Käesolevaga annab Checkspot Teenuse pakkuja Kokkuleppe alusel ja siin sätestatud tingimustel lihtlitsentsi Checkspot Äpi ja Checkspot Teenusepakkuja portaal kasutamiseks. Lihtlitsents ei anna Teenusepakkujale õigust anda all-litsentse ega võõrandada kasutusõigusi kolmandatele isikutele. Juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud, võivad Teenuse ketti haldavad äriühingud anda oma keti liikmetele välja all-litsentse. 

 3. Checkspot Äpi ja Veebisaidi kasutamise käigus ei tohi Teenuse pakkuja teha järgmiseid toiminguid: 

  1. dekompileerida, pöördprojekteerida või muul viisil püüda Checkspot Äpi ja/või Checkspot Teenusepakkuja portaali lähtekoodi kätte saada; 

  2. muuta Checkspot Äppi või Checkspot Teenuse pakkuja portaali mis tahes viisil või vormis või kasutada Checkspot Äpi või Checkspot Teenuse pakkuja portaali muudetud versiooni; 

  3. edastada viiruseid sisaldavaid faile, rikutud faile või mis tahes muud sarnast Checkspot Äppi või programme, mis võivad rikkuda või kahjustada teise isiku arvutit, Checkspot teenuseid, Veebilehte, Checkspot Teenuse pakkuja portaali, Checkspot Äppi või riistvara või telekommunikatsiooniseadmeid; 

  4. üritada volitamata juurdepääsu Checkspot Äpile, Checkspot Teenusepakkuja portaalile või mis tahes muule Checkspot teenusele. 

 4. Checkspot Äpi ja Checkspot Teenusepakkuja portaali kasutamise eest tasub Teenusepakkuja Checkspotile teenustasu Üldtingimuste viiendas peatükis sätestatud viisil. 

 5. Checkspot Äpi ja Checkspot Teenuse pakkuja portaali kasutamise litsents lõppeb automaatselt ja samaaegselt Kokkuleppe lõppemisega. Kokkuleppe ülesütlemise korral peate viivitamata lõpetama Checkspot Äpi ja Checkspot Teenuse pakkuja portaali kasutamise ja Checkspotil on õigus blokeerida ja kustutada Teie konto ilma sellest ette teatamata. 

 6. Checkspot kaubamärgi ja siltide kasutamine. Checkspot võib Teile anda märgiseid, silte, kleebiseid või muid märke, mis viitavad Checkspotle või osutavad muul viisil, et Te kasutate Checkspot Äppi. Checkspot annab Teile kaubamärkide kasutamiseks lihtlitsentsi, mille alusel ei tohi anda all-litsentse ega mistahes kasutusõigusi kolmandatele isikutele ning selline litsents kehtib ainult ulatuses, mida on vaja selleks, et osutada teenuseid Checkspot Äpi kaudu. Pärast Kokkuleppe ülesütlemist peate viivitamata eemaldama ja loobuma Checkspot kaubamärkide ja sarnaste märkide kasutamisest, mis viitavad Checkspot kaubamärgile. 

 7. Checkspotiga autoriõigused ja kaubamärgid, sealhulgas Checkspot Äpi lähtekood, andmebaasid, tarkvara, logod ja visuaalsed kujundused jne on Checkspot intellektuaalne omand ja kaitstud autoriõigusega, kaubamärgiõiguse ja ärisaladusi käsitlevate normidega ning rahvusvaheliste lepingute sätetega. Checkspot Äpi, Checkspot Teenusepakkuja portaali või muude Checkspot teenuste kasutamine ei anna Teenusepakkujale omandiõigust Checkspot intellektuaalse omandi suhtes. 

 

4. TEENUSTE OSUTAMINE

 1. Kohustused. Käesolevaga Teenusepakkuja kinnitab, et osutab teenuseid kooskõlas Kokkuleppega ning õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Teenusepakkuja osutab teenuseid, milles on käesolevas lepingus ja selle lahutamatutes Lisades kokku lepitud. 

 2. Teenuse pakkujal peavad olema tegevusload (sealhulgas kehtiv tegevusluba), registreeringud, ja muud kvalifikatsiooni ning kasutusõiguse dokumendid, mis on nõutud territooriumil, kus Teenuse pakkuja osutab teenuseid. Teenuse pakkuja vastutab selle eest, et eespool mainitud load ja registreeringud oleksid kehtivad ja uuendatud õigeaegselt. Checkspotil on õigus nõuda Teenuse pakkujalt tegevuslubade, registreeringute, kinnituste, volituste jms dokumentide esitamist. 

 3. Teenuseid peab osutama professionaalselt, kooskõlas selliste teenuste osutamise ärieetikaga ning püüdma täita Kliendi tellimust Kliendi parimates huvides. Muu hulgas võimaldama saada kliendil Tema huvist ja soovist lähtuv teenus selleks ettenähtud kohas kokkulepitud hinnaga. Mingeid lisatasusid eelnevatele kokkulepetele juurde arvestada on keelatud. Kokkulepete ühepoolne muutmine väljub lepingust, lõpetab selle ette teatamata ning jätab tekkinud kaasnevad kohustused lepingut rikkunud poole kanda. Teenuse pakkuja peab tagama lepingulisele Külastajatele võrdsed õigused lepinguväliste klientidega. 

 4. Teenuse pakkujal on õigus mitte pakkuda broneeringuid va. perioodidel kus Teenusepakkujal on seadmega sisselülitatud teenus „Auto broneering“. Seega on Teenusepakkujal õigus otsustada millal ja mis broneeringu teenust kasutada kooskõlas käesoleva lepingu, selle lisade ja „Supreme programm“ Lisas toodud Supreem teenuse osutamise tingimustega. 

 5. Kulud, mida Teenuse pakkujal tuleb kanda seoses teenuste osutamise süsteemi kasutamisega. 

Teenuse pakkuja on kohustatud avatud- ja korras hoidma teenuste osutamiseks vajaliku koha, seadmed ja vahendid, sealhulgas nutiseadme. Teenuse pakkuja peab tasuma kõik kulud seoses teenuste osutamise süsteemiga, sh mobiilse andmeside paketi kulud, ettevõtte või palga väljamaksmisega seotud kulud jms. Teenuse pakkuja peab arvestama sellega, et Checkspot Äpi kasutamine võib tarvitada suurel hulgal mobiilse andmesidepaketi mahtu, seetõttu Teenuse pakkuja peab võtma kasutusele piiramatu või väga suure tarvitamisvõimsusega andmesidepaketi.

 1. Supreme kaardi kasutajate teenindamine. Käesolevaga Teenuse pakkuja kinnitab „Supreme programmiga“ liitumisel, et võimaldab selle Külastajatel saada lubatud tooted ja teenused kokkulepitud hinna ja kvaliteedi juures, mis on eraldi välja toodud lepingu nr Lisas. 

 2. Tasu broneeringu eest. Checkspotil on õigus küsida Teenusepakkujalt Tasu peale seda, kui Checkspot Äpi kaudu on vastu võetud tellimus, broneeritud Teenusepakkuja juures teeninduskoht. Broneeringu teenuse maksumus arvestatakse käesoleva lepingu 5. peatükis sätestatud hinna järgi Külastajate arvu alusel ning „Supreme programm“ tasud lepitakse kokku eraldi käesoleva lepingu lisades. Asjaolu, et Teenusepakkuja küsib Klendilt väiksemat tasu, kui arvestab Checkspot Äpp, ei vähenda Checkspot teenustasu suurust. 

 3. Kui Teenuse pakkuja leiab, et Tasu arvutamises on viga ja ta soovib teenuse maksumuse arvestuses teha parandusi, tuleb need esitada Checkspot OÜ-le kirjalikult esimese 30 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist. Kui Teenuse pakkuja ei ole esitanud taotlust siis Checkspot ei ole kohustatud maksumust ümber arvestama ega hüvitama maksumuse arvutamise vea tõttu tekkinud kahju. Selle alusel jätab Checkspot endale õiguse muuta lepingulist litsentsi tasu. 

 4. Checkspot võib korrigeerida Tasu, kui tegemist on Teenuse pakkuja pahatahtliku käitumisega (nt olematute tellimuste lisamise või tühistatud broneeringute arvu ümardamisega kui on kindlaks tehtud tehniline viga, mis mõjutab teenuse maksumust). Samuti võib Checkspot ühepoolselt muuta Tasu või selle käesoleva lepingu lõpetada, kui on mõistlik põhjus arvata, et on Teenusepakkuja on toime pannud pettuse või Klient teatab Teenusepakkuja poolt toime pandud pahatahtlikust käitumisest. Checkspot rakendab Tasu vähendamise õigust mõistlikul viisil ja põhjendatusel. 

 5. Klient võib maksta Teenuse osutamise eest kas otse Teenusepakkujale või Äpisisese maksena (nagu on kirjeldatud käesolevate Üldtingimuste 6. peatükis). Juhul kui Klient jätab teenuse eest tasumata või keeldub maksmast, siis Checkspot saadab võlateate Kliendile. Selline tegevus ei tähenda seda, et Checkspotil oleks kohustus Teenusepakkujale hüvitada Kliendi tasumata arve. 

 6. Kviitungid. Peale teenuse osutamise lõpetamist edastab Teenusepakkuja Kliendile kviitungi k.a. moobiilimakse korral. 

 7. Leppetrahvi nõuded. Juhul kui teenuse osutamise kasutamise käigus Klient või temaga kaasas olevad isikud kahjustavad teenuse osutamise kohta, selle sisustust või tekitavad kahju kolmandatele isikutele (muu hulgas määrides või selle haisu põhjustades), on Teenuse pakkujal õigus nõuda Kliendilt 50 eurot leppetrahvi ja leppetrahvi ületavate kahjude hüvitamist. Kui Klient ei ole nõus kahju tekitamise eest leppetrahvi ja/või hüvitist maksma, võib Teenusepakkuja sellest teavitada Checkspoti ning Checkspot aitab vahendada Teenuse pakkuja nõuet Kliendi vastu. Kõik sellised teated tuleb esitada Checkspotile 24 tunni jooksul koos piltide või muu piisava tõendusmaterjaliga kahjustuste kohta. Checkspot vahendustegevus Kasutajalt leppetrahvide ja kahjude sissenõudmiseks ei tähenda seda, et Checkspotil oleks kohustus Teenusepakkujale hüvitada tekitatud kahju või Teenuse pakkuja saamata jäänud tulu seoses teenuse osutamise koha puhastamise või hooldusega. 

 8. Maksukohustused. Teenuse pakkuja kinnitab, et ta on teadlik kõikidest maksukohustustest, mis Teenuse pakkujale tekivad seoses teenuste osutamisega, sh tulumaksu, sotsiaalmaksu ja muude kohaldatavate maksude maksmine ja kohustus maksude registreerimiseks, arvestamiseks raamatupidamises ja ülekandmiseks. Kui maksuhaldur esitab Checkspotile põhjendatud maksupäringu Teenusepakkuja tegevuse kohta seoses teenuse osutamisega, siis võib Checkspot teha riiklikule maksuhaldurile kättesaadavaks teavet Teenusepakkuja tegevuse kohta ulatuses, mis on sätestatud seaduses. Teenusepakkuja on kohustatud kinni pidama kõikidest maksukohustustest, mis tal võivad tekkida seoses teenuste osutamisega. Teenusepakkuja peab Checkspotile hüvitama lõivud, maksed, nõuded, trahvid jms maksukohustused, mis tekivad Checkspotile seoses asjaoluga, et Teenuse pakkuja jättis oma maksukohustused täitmata. 

 9. Volitus soodustus vautcherite väljastamiseks „Supreme programmiga“ liitumisel. Checkspotil on kehtiv volitus Teenusepakkuja nimel soodustus vautsherite väljastamiseks kui Teenusepakkuja ja Checkspoti vahel on sõlmitud käesoleva lepingu vastav Lisa selle volituse saamiseks. Lisa allkirjastamisel eeldatakse, et volitus on antud. 

 

5. CHECKSPOT TEENUSTASUD

 1. Checkspot Äpi kasutamise eest Teenusepakkuja kohustab maksma Checkspotle litsentsitasu. Checkspot teenustasu (Tasu) arvestatakse Klientide arvu maksumusest iga registreeritud Kliendi eest. Checkspot Tasu arvestatakse maha Kliendi maksetest või esitatakse Teenusepakkujale sellekohane arve või mõlemat. Checkspot Tasu suurus tehakse Teenusepakkujale teatavaks e-posti teel. Checkspot teenustasu suurus võib muutuda vastavalt lepingus toodud tingimustele. Checkspot saadab muudatuste kohta eelnevalt teate. 

1.1 Checkspot litsentsi teenustasu on broneeringu põhine, iga külastaja (istekoha/kliendikoha)kohta küsib Checkspot tasu 1,8 Eur (KKM) ja kui teenuse pakkujaga on kokku lepitud, et ta teeb Checkspotile turundust restoranis sees (lauarääkijad, bannerid, menüü vahelehed, flaierid jne), siis teenustasu langetatakse 0,9 Eur (KKM) peale külastaja (istekoha) kohta. 

 1. Teenusepakkuja kohustub maksma Checkspot teenustasu ja muud eelmisel kuul Checkspotile maksmisele kuuluvad tasud hiljemalt järgmise kuu 15. kuupäevaks. Checkspot Tasu maksmisega viivitamisel peab Teenusepakkuja maksma viivist 0,04% (null koma null neli protsenti) maksmata summast kalendripäevas. Teenusepakkuja peab hüvitama Checkspotle kulud, mis tekivad Checkspotile seoses Teenuse pakkujalt võlgade sissenõudmisega. 

 

6. ÄPISISESED MAKSED

Checkspot rakendus võimaldab Külastajatel maksta teenuste eest pangakaardiga, ettevõtte arve alusel või mobiilimaksena otse rakenduses (s.o Äpisisene makse). Teenuse pakkuja volitab Checkspoti tegutsema piiratud õigustega makseagendina, kes kogub Teenuse pakkuja nimel Tasusid ja muid tasusid, mida Külastaja tasub Äpisisese maksena. Äpisese makse korral loetakse Kasutaja maksekohustus Teenuse pakkuja ees täidetuks selle tegemise hetkest.

Teenuse pakkuja ei või keelduda Külastaja soovist teha Äpisisest makset, ega mõjutada Külastaja Äpisisest makset mitte tegema. Kui Teenuse pakkuja keeldub ilma mõjuva põhjuseta Äpisisest makset vastu võtmast, on Checkspotil õigus määrata Teenuse pakkujale leppetrahv 10 eurot iga keeldumise eest ja/või üles öelda teie kasutusõigus Checkspot Äppi kasutamiseks, kui selline käitumine on korduv.

Checkspot kannab Äpisiseste maksetena eelmisel nädalal Checkspot pangakontole laekunud summad Teenusepakkuja pangakontole üldjuhul üle järgmise nädala neljandaks kalendripäevaks. Kui Teenuse pakkuja taotleb Äpisiseste maksete ülevaatamist, võib Checkspot kanda kogutud summad üle pärast seda, kui ülevaatamine on lõpetatud.

Teenuse pakkujal on võimalik tutvuda Äpisiseste maksete aruannetega Checkspot Teenuse pakkuja portaalis. Checkspot saadab Teenusepakkuja e-kirja „äpisiseste maksete ja konto ja saldoteatistega". Aruannetes näidatakse ära laekunud Äpisisesed maksed ning nendelt kinnipeetud Checkspot teenustasude summad. Teenusepakkuja peab Checkspoti teavitama olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada Äpisiseste maksete teostamist.

Checkspot ei ole kohustatud Teenusepakkujale hüvitama Tasu, kui Äpisisene makse ebaõnnestus põhjusel, et krediitkaart või mobiilimakse tühistati, või kui tasumine ei õnnestunud Checkspotst mitteolenevatel põhjustel. Sellisel juhul me abistame Teenusepakkujat teenuse maksumuse sissenõudmisel ja kanname Tasu üle peale seda, kui nõutavus on tõendatud.

Enne teenuste osutamist peab Teenusepakkuja veenduma, et teenus osutatakse õigele Kliendile või et Teenusepakkuja on selgesõnaliselt kinnitanud, et ta lubab teisel isikul tema Checkspot kontoga teenuseid pakkuda. Kui Teenusepakkuja teeb Kliendi tuvastamisel vea ja Äpisisene makse nõutakse Kliendilt, kellele teenuseid ei ole osutatud, siis Checkspot tagastab Tasu Kliendile, juhul kui see on tõendatud. Sellisel juhul ei ole Teenusepakkujal õigust saada Checkspotlt Tasu teenuse eest. Lisaks on Checkspotil õigus nõuda iga vale Äpisisese makse eest leppetrahvi 10 eurot.

Checkspot tasaarvestab Äpisisese maksena kogutud Tasud rahasummadega, mida Teenuse pakkuja on kohustatud maksma Checkspot Grupp’le (nt Checkspot teenustasu ja leppetrahvid). Checkspotl on õigus täita Teenusepakkuja rahalisi kohustusi Checkspot OÜ ees, millisel juhul on Checkspotil täidetud kohustuste ulatuses tagasinõudeõigus Teenuse pakkuja vastu. Checkspot võib tasaarvestada Teenusepakkuja rahalisi nõudeid Checkspot vastu, Checkspot OÜ rahaliste nõuetega Teenuse pakkuja vastu. Checkspot Grupp tähendab äriühinguid, mille üle Checkspot, kas otseselt või kaudset kontrolli omab (nt Checkspot tütarühingud) ning äriühingut, mis otseselt või kaudselt kontrollib Checkspoti.

 

7.KLIENDITUGI

 1. Checkspot pakub kliendituge Checkspot Äpi kasutamiseks. Checkspotil on õigus peatada klienditoe teenuse osutamine, kui Teenuse pakkuja on hilinenud Checkspot teenustasu maksmisega või muude maksetega tasumisega enam kui viis kalendripäeva. 

 1. Selleks, et tagada Checkspot rakenduse kaudu kõrgekvaliteedilise teenuse osutamine ning anda Külastajatele täiendav usaldus, võivad Kasutajad anda hindeid ja arvustusi osutatud teenuste kohta. Teenuse pakkuja antud keskmine hinne on seotud Checkspot kontoga ja kättesaadav Külastajatele, kes soovivad teenust tellida. Kui Checkspot leiab, et mõni hinne või kommentaar ei ole antud heauskselt, võidakse seda arvestada minimaalse keskmise hinde arvutamisel. 

 2. Lisaks Teenuse pakkuja hindele mõõdab Checkspot tegevuse aktiivsust ning loob iga Teenuse pakkuja kohta aktiivsushinde, mis põhineb teenuste tellimuste vastuvõtmisel, äraütlemisel, neile vastamata jätmisel või teenuse osutamisel. 

 3. Selleks, et tagada Külastajatele usaldusväärset teenust võib Checkspot määrata minimaalse keskmise hinde ja minimaalse aktiivsushinde, mille Teenuse pakkujad peavad saavutama ja säilitama. Kui Teenuse pakkuja ei tõsta ettenähtud aja jooksul oma keskmist hinnet või aktiivsushinnet vähemalt miinimumini, siis Teenuse pakkuja Checkspot konto suletakse kas ajutiselt või alaliselt. Checkspot võib Teenuse pakkuja konto avada, kui Checkspot tuvastab, et sulgemise põhjustas süsteemi viga või väär hindamine. 

 

8. TURUÜLEVAATED JA KAMPAANIAD

 1. Turuülevaated. Checkspot võib töödelda Teenuse pakkuja Äpi sisest statistikat ja tegevusi selle edastamise eesmärgil toetada teenuse pakkumist, Checkspot Teenuse pakkuja portaali, SMSide, e-kirja või muude sidevahendite abil eesmärgiga tõsta teadlikkust selle kohta, millal on nõudlus suurim. Sellised turuülevaated on soovitusliku iseloomuga. Kuna turuülevaated tuginevad varasemale kliendikäitumisele statistikale, ei saa Checkspot tagada, et tegelik olukord turul vastab turuülevaates esitatud arvamusele. 

 2. Külastajatele suunatud turunduskampaaniad. Checkspot võib Checkspot rakenduste turundamiseks korraldada Klientidele suunatud turunduskampaaniaid. 

 

9. ÕIGUSSUHTED TEENUSEPAKKUJA, CHECKSPOT JA KLIENTIDE VAHEL

 1. Checkspot on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta muid äpis toodud teenuseid. Checkspot üksnes lihtsustab teenuse osutamist Teenusepakkuja ja Kliendi vahel. Teenuse pakkuja on teadlik sellest, et osutab teenuseid Tarbijakaitseseaduse alusel ning osutab iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses teenuseid Kliendile. 

 2. Teenusepakkuja ja Checkspot vahel ei teki töövõtu ega töösuhet. Checkspot võib pakkuda Teenusepakkujale hüvitisi ja allahindlusi, kuid selline hüve ei ole käsitletav töötasuna ega tulemustasuna. Samuti ei teki Checkspot ja Teenusepakkuja vahel seltsingu õigussuhet. Teenusepakkuja ei või esineda Checkspot töötajana, agendina ega esindajana, ega sõlmida Checkspot nimel lepinguid. Kui kohalduvate seaduste või kohtupraktika tõttu peetakse Teenusepakkujat Checkspot töötajaks või töövõtjaks, siis Teenusepakkuja loobub mistahes nõuetest Checkspot vastu, mis võivad seoses sellise õigussuhtega tekkida. 

 3. Teenusepakkuja ei või Kokkuleppe täitmist või Kokkuleppest tulenevat õigust või kohustust loovutada kolmandatele isikutele. 

 

10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Isikuandmete töötlemine. Checkspot kogub poolte isikuandmeid, nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, registreerimisnumber ja asukohta puudutav teave, selleks et võimaldada Checkspot Äpi toimimine ja osutada infoühiskonna teenust. Tegevusluba, andmed kvalifikatsiooni kohta või muid vajalikke dokumente võidakse küsida selle jaoks, et kindaks teha, kas Teenusepakkuja vastab seaduse nõuetele ja Teenusepakkuja sobib kutsealal tegutsemiseks. Checkspot edastab Teenusepakkuja isikuandmed tütarühingutele ning kolmandatele isikutele infoühiskonna teenuste osutamise eesmärgil. Checkspot rakenduses kuvatakse Teenusepakkuja või Tema ees- ja perekonnanime, foto, hinna komponendid ja hinna arvutamise aluseks olevad asjaolud. Teenusepakkuja võib paluda oma isikuandmeid näha, uuendada või eemaldada. Kui Teenusepakkuja soovib oma isikuandmed eemaldada, võib Checkspot Äpi kasutamine muutuda võimatuks. Pärast seda, kui Teenuse pakkuja kustutab oma konto, kustutab Checkspot Teie isikuandmed, ent mitte varem kui kuue kuu möödumisel Teie konto kustutamisest (juhuks, kui on vaja lahendada Kokkuleppega seotud küsimus või vaidlus). Teenuse pakkuja isikuandmeid võidakse kauem hoida, juhul kui seda näevad ette õigusaktid. 

 2. Asukohaandmete edastamine. Checkspot teenuste osutamiseks kogutakse teavet asukohaandmete kohta selleks et Klientidele pakkuda infoühiskonna teenust. Kui Teenuse pakkuja soovib, et tema asukoht ei oleks Checkspot rakenduses nähtav, peab Teenuse pakkuja sulgema Checkspot Äpi või märkima Checkspot Äpis, et Teenusepakkuja ei osuta neid teenuseid. 

 3. Klientide isikuandmete töötlemine. Teenusepakkuja ei tohi Klientide isikuandmeid töödelda ilma Checkspot loata. Teenusepakkuja ei tohi koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada või ristkasutada Checkspot Äpi kaudu kättesaadavaks saanud Klientide isikuandmeid, va ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks. Checkspot on isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb Teenusepakkuja ja Klientide isikuandmeid. Teenusepakkuja on käesoleva lepingu tingimustel Klientide isikuandmete volitatud töötleja ning ta peab järgima isikuandmete töötlemise reegleid ja tingimusi, mis on sätestatud Checkspot privaatsuspoliitikas (http://www.Checkspotapp.com). Juhul kui Teenusepakkuja rikub isikuandmete töötlemise nõudeid, võib Checkspot sulgeda Teenusepakkuja konto ning nõuda kahju hüvitamist. 

 

11. VASTUTUS

 1. Checkspot Äpp antakse kasutamiseks „nagu on" ja „nagu kättesaadav“ kujul. Checkspot ei väida ega taga, et juurdepääs Checkspot Äpile ja Checkspot Teenusepakkuja portaalile toimib ilma katkestuste või vigadeta. Kuna Checkspot Äpi kasutamine teenuste tellimiseks sõltub Klientide käitumisest, siis Checkspot ei taga, et Checkspot Äpi kasutamise tulemusena on Teenusepakkujal võimalik saada teenuste tellimusi. 

 2. Checkspot, Checkspot juhatuse liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis Teenuse pakkujale võib tekkida Checkspot Äpi kasutamise tõttu, sealhulgas: 

  • otsene või kaudne varaline kahju; 

  • saamata jäänud tulu; 

  • äritegevuse kahjum, tellimuste, firmaväärtuse, maine kaotus, mis võib äritegevuse katkestamisest tuleneda; 

  • andmete kaotus või ebatäpsus; 

  • mis tahes muu kahju. 

 3. Checkspot vastutus Kokkuleppe rikkumisest süüliselt tekitatud kahju eest on piiratud 500 euroga. Teenusepakkujal on õigus nõuda kahju hüvitamist ainult juhul, kui Checkspot tahtlikult rikub Kokkulepet. 

 4. Checkspot ei vastuta Checkspot rakendust kasutavate Klientide või nende kaaslaste tegude või tegevusetuse eest ning ei vastuta kahju eest, mis Kliendid tekitavad Teenusepakkujale või kohale va. „Abistamis kohustus“ 

 5. Teenusepakkuja vastutab Kokkuleppe ja mis tahes muude õigusnormide rikkumise eest ning on kohustatud peatama ja heastama asjaomase rikkumise koheselt peale seda, kui on saanud Checkspotilt või riigi- või muult ametiasutuselt nõude. Teenusepakkuja on kohustatud Checkspotile hüvitama otsese ja/või kaudse kahju, saamata jäänud tulu, trahvi, viivise, mis Checkspotile kohaldati selle tõttu, et Teenusepakkuja rikkus Kokkulepet. Kui Klient esitab kaebuse Checkspot vastu seoses Teenusepakkuja osutatud teenusega, peab Teenusepakkuja sellega kaasneva kahju täies ulatuses kompenseerima Checkspotile seitsme päeva jooksul alates vastava nõude kättesaamisest. Juhul kui Checkspotil on õigus Teenusepakkuja vastu esitada nõue, peab Teenusepakkuja kompenseerima Checkspotile kahjude hindamise ja sellega kaasnevad kohtukulud. 

 

12. KESTUS JA LÕPETAMINE

 1. Käesolevates Üldtingimustes sätestatud tingimused jõustuvad Teenusepakkuja suhtes, kui ta esitab Veebilehel registreerimistaotluse. Muud tingimused ja Kokkulepped jõustuvad Teenusepakkuja suhtes hetkest, kui tingimused on Teenusepakkujale tehtud kättesaadavaks ja Teenusepakkuja alustab või jätkab teenuste osutamist Checkspot Äpi vahendusel. 

 2. Teenusepakkuja võib Kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest Checkspotle vähemalt seitse päeva ette, peale mida Teenusepakkuja õigused Checkspot Äpi ja infoühiskonna teenuste kasutamiseks lõpevad. Checkspot võib Kokkuleppe omal äranägemisel igal ajal ja mis tahes põhjusel üles öelda, teatades sellest Teenusepakkujale vähemalt kolm päeva ette. 

 3. Checkspotl on õigus ilma ette teatamata üles öelda Kokkulepe ja piirata juurdepääs Checkspot Äpile ja Checkspot Teenusepakkuja portaalile, kui Teenusepakkuja rikub Kokkulepet, mis tahes kohalduvat õigusnormi, halvustab Checkspotd või tema tütarühinguid või põhjustab kahju Checkspot või tema tütarühingute kaubamärgile, mainele või äritegevusele. Eespool mainitud Teenusepakkujatel võib Checkspot keelduda Teenuse pakkuja uue konto registreerimisest. 

 4. Juhul kui Checkspot kahtlustab Teenusepakkuja Kokkuleppe rikkumises või pettuses võib Checkspot uurimise ajaks piirata Teenusepakkuja juurdepääsu Checkspot Äpile ja Checkspot Teenusepakkuja portaalile. Juurdepääsu piirang tühistatakse, kui Checkspot tuvastab, et Teenusepakkuja ei ole rikkumist või pettust toime pannud. 

 5. Checkspot eesmärgiks on pakkuda kõikidele Klientidele kõige kõrgemat teenusekvaliteeti, mistõttu Checkspot jälgib Teenusepakkujate tegutsemist oma süsteemis. Juhul kui Teenuse pakkuja ei täida minimaalseid teenusenõudeid, nagu minimaalne hinnang ja aktiivsushinne, siis on Checkspotl õigus koheselt, ilma sellest ette teatamata, Kokkulepe üles öelda ja piirata Teenusepakkuja juurdepääs Checkspot Äpile ja Checkspot Teenusepakkuja portaalile. 

 

13. MUUDATUSED

 1. Kokkuleppe muudatused jõustuvad pärast seda, kui need on Teenusepakkujale kättesaadavaks tehtud e-kirja teel, Checkspot Äpi, Checkspot veebilehe, Checkspot portaali või muude sidevahendite kaudu ja Teenusepakkuja jätkab seejärel teenuste osutamist Checkspot Äpi vahendusel. 

 2. Üldtingimuste muutmisel postitakse muudetud versiooni veebilehele http://Checkspot.com) ja antakse Teenusepakkujale sellest vähemalt 14 päeva ette teada. Kui Teenusepakkuja jätkab Checkspot Äpi ja Checkspot portaali kasutamist, loetakse, et Teenusepakkuja on nõustunud muudetud Üldtingimustega. 

 

14. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

 1. Kokkuleppe suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas Tallinnas, Eesti Vabariigis. 

 

15. TEADETE EDASTAMINE

 1. Teenusepakkuja on kohustatud viivitamata teatama mis tahes muudatustest oma kontaktandmetes. 

 2. Teated, mis Kokkuleppe alusel tuleb edasi anda, loetakse edasiantuks, kui see on: isiklikult üle antud, saadetud kulleriga koos kohaletoimetamise kinnitusega, saadetud tähitud postiga, saadetud e-postiga või tehtud kättesaadavaks Checkspot portaali või Checkspot Äpi kaudu. Mis tahes teade, mis on saadetud kooskõlas käesoleva punktiga loetakse kättesaaduks: isiklikult kättetoimetamise korral ajal, mil see osapoolele üle anti; kulleriga kättetoimetamisel kuupäeval, mille kuller on märkinud kuupäevana, mil teadet sisaldav ümbrik osapoolele üle anti; tähitud postiga saatmisel kümnendal päeval pärast dokumendi üleandmist postkontorile osapoolele kättetoimetamiseks; Checkspot portaali või Checkspot Äpi kaudu kättesaadavaks tegemisel või SMS või e-postiga saatmise korral päeval, mil teate saanud osapool kinnitab asjaomase teate saamist või teisel päeval pärast teate saatmist, kui saatja ei ole saanud veateadet ja on saatnud sama teate järgmisel kalendripäeval uuesti ega ole saanud sarnast veateadet. 

 

16. LÕPPSÄTTED

 1. Kui Kokkuleppe mõni tingimus on tühine, siis pooled asendavad asjaomase tingimuse kehtiva sättega, mis väljendab asjaomase tingimuse kavatsust ja majanduslikku mõtet. 

 

Updated: June 21, 2020.

© 2020 by CheckSpot

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon